Warunki usługi

Ostatnia aktualizacja: 7 czerwca 2021

CaseActive zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie i według własnego uznania, do aktualizacji i zmiany któregokolwiek lub wszystkich niniejszych Warunków świadczenia usług. Gdy CaseActive zmieni niniejsze Warunki świadczenia usług, CaseActive zmieni powyższą datę „Ostatniej aktualizacji”. Jesteś odpowiedzialny za regularne przeglądanie najnowszej wersji Usługi. Dalsze korzystanie z Usług po wprowadzeniu takich zmian oznacza zgodę na związanie się takimi zmianami. Jeśli sprzeciwiasz się jakimkolwiek zmianom w niniejszych Warunkach świadczenia usług, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym będzie zakończenie świadczenia usług zgodnie z niniejszymi warunkami.

Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług mają ogólne zastosowanie do Usług. Dodatkowe warunki mające zastosowanie do każdej oferowanej Usługi są określone w linkach podanych poniżej („Dodatkowe warunki świadczenia usług”).

1. Usługi:

Nasze zastrzeżone oprogramowanie to platforma usługowa, którą udostępniamy naszym klientom w celu oferowania usług wyszczególnionych poniżej. Aby subskrybować Usługę, należy wykonać Formularz zamówienia dla tej Usługi i / lub ukończyć proces rejestracji dla tej Usługi. Jesteś uprawniony do korzystania z Usług, za które subskrybujesz i zapłaciłeś, a korzystanie z Usług jest uzależnione od przestrzegania wszystkich warunków Umowy. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania Usług (lub dowolnej ich części) od czasu do czasu i że nie będziemy ponosić wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje Usług.

1.2 Opis usługi CaseActive: Usługa CaseActive to pakiet hostowanych usług oprogramowania do zarządzania współpracą online z klientami oferowany przez firmę CaseActive LLC. Procedura rejestracji, na którą się zgodziłeś, lub wypełniony przez Ciebie Formularz zamówienia określa usługę CaseActive, na którą wykupiłeś abonament, okres subskrypcji oraz opłaty należne od Ciebie za usługę CaseActive. Dodatkowe warunki dotyczące korzystania z usługi CaseActive są określone pod adresem: Warunki usługi.

2. Rozszerzanie usług:

Użytkownik może subskrybować wszelkie dodatkowe Usługi, w tym nowe Usługi, które mogą być okresowo udostępniane przez CaseActive, lub rozszerzyć istniejące Usługi, wypełniając dodatkowy Formularz Zamówienia lub rejestrację w ramach Usług. Każdy nowy proces rejestracji lub formularz zamówienia będzie zawierać cenę i datę (-y) faktury Usług dodawanych w tym czasie. Wszystkie nowe Usługi podlegają niniejszym Ogólnym Warunkom świadczenia usług oraz wszelkim dodatkowym warunkom, które mogą konkretnie dotyczyć takich dodatkowych Usług.

3. Obsługa klienta:

Pod warunkiem, że zapłaciłeś wszystkie opłaty należne od Ciebie za Usługi, dołożymy uzasadnionych handlowo starań, aby świadczyć bezpłatnie usługi pomocy technicznej Tobie i Twoim upoważnionym użytkownikom, którzy subskrybowali Usługi. Przedstawiciel obsługi klienta zostanie przydzielony do twoich spraw. Nieograniczone przypadki są akceptowane od autoryzowanych użytkowników. Nasze standardowe wsparcie jest dostępne 24/7, z wyjątkiem głównych świąt, które obejmują Dzień Pamięci, Dzień Niepodległości, Święto Pracy, Święto Dziękczynienia, Boże Narodzenie i Nowy Rok. Możesz skontaktować się z obsługą klienta, korzystając z naszego Formularz kontaktowy. Nasz czas reakcji nie będzie dłuższy niż dwa dni robocze.

4. Szkolenie:

Pod warunkiem, że zapłaciłeś wszystkie opłaty należne za usługi, udostępnimy zdalne, na żywo lub nagrane sesje szkoleniowe wyznaczonym, nazwanym i autoryzowanym użytkownikom, a także zapewnimy samouczki, które są dostępne za pośrednictwem sekcji Pomoc i szkolenia na naszej stronie internetowej pod adresem bez dodatkowych opłat. W przypadku niektórych Usług zapewniamy szkolenia na miejscu na żądanie i za dodatkową opłatą. Skontaktuj się z nami za pomocą naszego Formularz kontaktowy aby uzyskać więcej informacji o szkoleniach na miejscu.

5. Twoje prawa i ograniczenia:

5.1 Licencja: Z zastrzeżeniem warunków Umowy i po terminowym uiszczeniu wszystkich obowiązujących opłat określonych w Formularzu zamówienia lub rejestracji, niniejszym udzielamy Ci niewyłącznego, nieprzenoszalnego, ograniczonego prawa i licencja na korzystanie (i zezwalanie autoryzowanym użytkownikom na korzystanie) z Usług, które subskrybujesz, wyłącznie do wewnętrznych celów biznesowych.

5.2 Autoryzowani użytkownicy: Użytkownik (i) jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez autoryzowanych użytkowników Umowy, oraz (ii) podejmie uzasadnione handlowo działania, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Usług lub korzystaniu z nich i niezwłocznie powiadomi nas o każdym takim nieautoryzowanym dostępie lub posługiwać się. Twoim obowiązkiem jest usunięcie dostępu do Usług, jeśli zmieni się status autoryzowanego użytkownika lub wyznaczonego pracownika.

5.3 Twoje obowiązki i ograniczenia: Jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce na twoich kontach użytkowników lub przez twoich autoryzowanych użytkowników. Użytkownik: (i) ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, legalność, niezawodność i adekwatność wszystkich danych przesyłanych do Usług; (ii) dołożenia uzasadnionych handlowo starań, aby zapobiec nieuprawnionej kontroli lub manipulacji lub innemu nieuprawnionemu dostępowi do Usług lub korzystaniu z nich i niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieuprawnionym użyciu lub naruszeniu bezpieczeństwa; (iii) przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych, stanowych, federalnych i zagranicznych (w tym przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych lub konsumenckich) podczas korzystania z Usług; (iv) w stosownym zakresie, przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad stowarzyszeń kart kredytowych (w tym American Express, MasterCard i Visa); oraz (v) uzyskać i utrzymywać cały sprzęt komputerowy, oprogramowanie i sprzęt komunikacyjny potrzebny do uzyskania dostępu do Usług oraz uiścić wszelkie opłaty za dostęp (np. opłaty ISP) poniesione przez Ciebie w związku z korzystaniem z Usług.

Nie możesz i zapewnisz, że twoi autoryzowani użytkownicy nie będą: (i) dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować lub w inny sposób podejmować prób odszyfrowania jakiegokolwiek kodu w związku z Usługami, ani modyfikować, dostosowywać, tworzyć dzieł pochodnych na podstawie lub tłumaczyć Usługi; (ii) licencjonować, udzielać podlicencji, sprzedawać, wynajmować, cedować, dystrybuować, przenosić timeshare, dzierżawić, pożyczać, odsprzedawać w celach zarobkowych, dystrybuować lub w inny sposób wykorzystywać komercyjnie, udzielać praw lub udostępniać Usług osobom trzecim; (iii) korzystać z Usług, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy niniejszej umowy lub z naruszeniem obowiązujących przepisów; (iv) angażować się w jakiekolwiek nielegalne lub oszukańcze praktyki handlowe dotyczące Usług; (v) obchodzić lub wyłączać jakichkolwiek zabezpieczeń lub innych funkcji technicznych lub środków Usług lub dowolnego innego aspektu Oprogramowania, lub w jakikolwiek sposób próbować uzyskać lub uzyskać nieautoryzowany dostęp do Usług lub powiązanych systemów lub sieci komputerowych; (vi) korzystać z Usług do przesyłania materiałów naruszających, zniesławiających, obscenicznych, grożących lub w inny sposób niezgodnych z prawem, niebezpiecznych, złośliwych, obraźliwych lub torturujących, lub do przechowywania lub przekazywania materiałów naruszających prawa do prywatności stron trzecich; (vii) korzystać z Usługi do przechowywania lub przesyłania wirusów, robaków, bomb czasowych, koni trojańskich i innego szkodliwego lub złośliwego kodu, plików, skryptów, agentów lub programów, lub do wysyłania spamu lub innych duplikatów lub niezamówionych wiadomości z naruszeniem obowiązujących przepisów ; lub (viii) zakłócać lub zakłócać integralność lub wydajność Usług lub danych podmiotów trzecich w nich zawartych.

5.4 Zastrzeżenie praw: Żadne inne prawa nie są przyznawane, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Umowie. Umowa nie jest sprzedażą i nie przenosi żadnych praw ani własności do Usług ani do żadnego oprogramowania bazowego. Posiadamy wszelkie prawa, tytuł i odsetki, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, do Usług i oprogramowania bazowego oraz wszelkich aktualizacji, uaktualnień, modyfikacji, ulepszeń, ulepszeń lub prac pochodnych, a także z dowolnego pomysłu, wiedzy, w jaki sposób oraz programy opracowane przez nas lub naszych licencjodawców w trakcie świadczenia Usług.

6. Termin i rozwiązanie:

6.1 Okres obowiązywania: Okres obowiązywania Usług różni się w zależności od usługi, którą subskrybujesz i zostanie określony w formularzu zamówienia lub uzgodniony w procesie rejestracji i będzie przedłużany w następujący sposób:

6.1.1 Okres świadczenia usługi CaseActive: Subskrypcja usługi CaseActive będzie odnawiana automatycznie na kolejne okresy jednego miesiąca lub roku, zgodnie z formularzem zamówienia lub rejestracją, chyba że zaprzestaniemy świadczenia usługi, o której Państwo świadczą nieprzedłużenie co najmniej trzydzieści (30) dni przed upływem obowiązującego wówczas okresu.

6.1.2 Warunki korzystania z usług internetowych CaseActive: Twoja subskrypcja usług internetowych CaseActive będzie automatycznie odnawiana na kolejne okresy jednego miesiąca lub roku, zgodnie z Formularzem zamówienia lub rejestracją, chyba że zaprzestaniemy świadczenia Usługi lub zapewnisz nam z powiadomieniem o nieodnowieniu co najmniej trzydzieści (30) dni przed upływem aktualnego okresu.

6.1.3 Pisemne powiadomienie o nieodnowieniu umowy należy złożyć w CaseActive, LLC, 1107 W. 6th Ave., Ste B. Cheyenne, WY 82003.

6.2 Rozwiązanie: Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę i wszystkie subskrypcje usług (i), jeśli druga strona naruszy którekolwiek z jej istotnych zobowiązań wynikających z Umowy i takie naruszenie nie zostanie naprawione w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania zawiadomienia o braku naruszenia lub (ii) jeżeli druga strona stanie się niewypłacalna lub zbankrutuje, zostanie zlikwidowana lub zostanie rozwiązana lub zakończy zasadniczo całą działalność. Możemy rozwiązać Umowę natychmiast w przypadku naruszenia punktu 5.3 powyżej. Po rozwiązaniu Umowy natychmiast zaprzestaniesz korzystania z Usług, przestaniesz w jakiejkolwiek formie oświadczać, że jesteś użytkownikiem Usług i zniszczysz wszystkie nasze poufne Informacje, które posiadasz. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z rozwiązania Umowy lub jakichkolwiek subskrypcji Usług, jak przewidziano w niniejszym dokumencie; pod warunkiem jednak, że wypowiedzenie Umowy nie będzie miało wpływu na jakiekolwiek roszczenia powstałe przed takim rozwiązaniem.

6.3 Przetwarzanie danych w przypadku wypowiedzenia: Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu którejkolwiek z subskrypcji Usług, możemy natychmiast dezaktywować dotknięte Usługi i po rozsądnym okresie nie krótszym niż dziewięćdziesiąt (90 ) dni, może usunąć twoje konto i dane. Jednakże w przypadku, gdy Usługi zostaną przez nas wypowiedziane, zapewnimy ci tymczasowy, ograniczony dostęp do Usług, nie dłuższy niż trzydzieści (30) dni, wyłącznie w celu umożliwienia Ci odzyskania zastrzeżonych danych, pod warunkiem, że w całości spłaciłeś należne nam kwoty w dobrej wierze. Ponadto zgadzasz się, że nie będziemy ponosić wobec ciebie ani żadnej strony trzeciej odpowiedzialności za zakończenie dostępu do usług lub usunięcie twoich danych, pod warunkiem, że jesteśmy zgodni z warunkami niniejszego punktu 6.3.

7. Opłaty:

7.1 Opłaty za usługi: Użytkownik uiści niepodlegające zwrotowi opłaty za Usługi w kwocie określonej w procedurze rejestracji lub Formularzu zamówienia (`` Opłaty za usługi '') i zgodnie z częstotliwością rozliczania określoną podczas rejestracji lub Zamówienia Formularz. Opłaty za usługi są należne i płatne w dniu wystawienia faktury. Opłaty za usługi mogą zostać zwiększone na podstawie naszych aktualnych opłat. Opłaty za usługi nie podlegają zwrotowi, nawet jeśli wcześniej zakończysz subskrypcję.

7.2 Opłaty dodatkowe: Użytkownik może ponieść inne bezzwrotne opłaty lub opłaty za korzystanie z Usług oprócz opłat określonych w Formularzu zamówienia i / lub procesie rejestracji. Dodatkowe bezzwrotne opłaty i prowizje są określone w dodatkowych warunkach dotyczących danej Usługi.

7.3 Opóźnienia w płatnościach: Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że brak zapłaty jakichkolwiek opłat lub należności w wymaganym terminie może spowodować zawieszenie lub zakończenie subskrypcji subskrypcji produktu CaseActive. Jeśli nie uiścisz żadnych opłat lub należności wynikających z niniejszej Umowy, CaseActive zastrzega sobie prawo do zaangażowania agencji windykacyjnej w celu pobrania opłat i opłat, a Ty poniesiesz wszystkie koszty poniesione przez CaseActive w związku z pobieraniem zaległych kwot, w tym , bez ograniczeń, uzasadnione opłaty dla prawników i agencji windykacyjnych powiększone o odsetki w wysokości mniejszej niż 1,0% miesięcznie lub maksymalna stawka dozwolona przez obowiązujące prawo.

7.4 Podatki: Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszystkie podatki od sprzedaży, podatek od towarów i usług, podatki od wartości dodanej, podatki potrącane u źródła oraz wszelkie inne podobne podatki i opłaty wszelkiego rodzaju nakładane przez podmioty federalne, stanowe lub lokalne na transakcje przewidziane w Umowie. Gdy mamy prawny obowiązek płacenia lub pobierania podatków, za które jesteś odpowiedzialny, zgodnie z niniejszą sekcją, odpowiednia kwota zostanie zafakturowana i opłacona przez Ciebie, chyba że dostarczysz nam ważne zaświadczenie o zwolnieniu podatkowym autoryzowane przez odpowiedni organ podatkowy.

8. Oświadczenia i gwarancje:

8.1 Wzajemne oświadczenia i gwarancje: Każda strona niniejszym oświadcza i gwarantuje drugiej stronie, że (i) ma wszelkie niezbędne uprawnienia do zaciągania i wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy bez zgody jakiejkolwiek strony trzeciej lub naruszenia jakiejkolwiek umowy lub umowy z jakakolwiek strona trzecia, (ii) wszystkie osoby wykonujące jakiekolwiek zobowiązania wynikające z niniejszej umowy zawarły wszystkie niezbędne umowy w celu zapewnienia zgodności z warunkami Umowy, oraz (iii) przestrzega we wszystkich istotnych aspektach wszystkich przepisów prawa mających zastosowanie do Usługi.

8.2 Dodatkowe oświadczenia i gwarancje: Użytkownik gwarantuje, oświadcza i zapewnia, że będzie korzystać z Usług wyłącznie w celach zgodnych z prawem, zgodnie z Umową oraz wszystkimi obowiązującymi zasadami i wytycznymi CaseActive.

8.3 Zrzeczenie się gwarancji: Z WYJĄTKIEM WYRAŹNYCH GWARANCJI OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ SEKCJI 8, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NIE UDZIELAMY ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH ANI INNYCH, W RAMACH UŻYTKOWANIA ANI KURSU HANDLOWYCH, W KAŻDEJ SPRAWIE, W TYM PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, TYTUŁU, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. NIE GWARANTUJEMY, ŻE OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGI SPEŁNI WSZYSTKIE WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, W TYM WYMAGANIA KSIĘGOWE, ANI ŻE KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. OPROGRAMOWANIE I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAKIM, JAKIM JEST”, A KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA I USŁUG NA WŁASNE RYZYKO, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, ZGODNOŚĆ Z WSZELKIMI PRAWAMI. STRONY WYRAŹNIE POTWIERDZAJĄ, ŻE ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI STANOWI NIEZBĘDNY CZĘŚĆ UMOWY.

NIE UDZIELAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG BĘDZIE ZADOWOLIĆ LUB ZAPEWNIĆ ZGODNOŚĆ Z JAKIMKOLWIEK OBOWIĄZKAMI PRAWNYMI, PRAWAMI LUB REGULAMINAMI. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE, ALE NIE JEST OGRANICZONE DO ŻADNYCH STATUTÓW FEDERALNYCH LUB PAŃSTWOWYCH LUB REGULAMINÓW, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE DO CIEBIE. JESTEŚ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA ZAPEWNIENIE, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG JEST ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST UPOWIEDZIALNY ZA USŁUGI LUB NINIEJSZĄ UMOWĘ, WYŁĄCZNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z USŁUG.

9. Informacje poufne:

O ile druga strona nie wyrazi na to wyraźnego upoważnienia, żadna ze stron nie będzie ujawniać żadnej stronie trzeciej żadnych informacji ani materiałów dostarczonych przez drugą stronę na mocy Umowy i rozumianych jako poufne („Informacje Poufne”), ani wykorzystywać takich Informacji Poufnych w jakikolwiek inny sposób niż wypełnić zobowiązania wynikające z Umowy. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do żadnych informacji, które znajdują się w domenie publicznej lub są już w posiadaniu strony otrzymującej, były znane stronie otrzymującej przed datą ujawnienia lub stały się znane stronie otrzymującej później od osoby trzeciej mającej prawo w dobrej wierze do ujawnienia informacji lub Informacji Poufnych, które strona otrzymująca jest zobowiązana przedstawić na podstawie orzeczenia sądu właściwej jurysdykcji lub ważnego wezwania administracyjnego, pod warunkiem, że strona otrzymująca zapewni stronie ujawniającej terminowe powiadomienie takiego sądu nakaz lub wezwanie do sądu. Ponadto zagwarantujesz, że Twoi upoważnieni użytkownicy będą ściśle poufnie traktować wszystkie hasła i inne informacje dotyczące dostępu do Usług. Niniejsza sekcja 9 obowiązuje po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.

10. Odszkodowanie:

10.1 Zwolnienie z odpowiedzialności za naruszenie: Z zastrzeżeniem punktu 10.4, będziemy na nasz koszt bronić użytkownika przed jakimkolwiek roszczeniem strony trzeciej wniesionym przeciwko użytkownikowi, w którym zarzuca się, że Usługi naruszają jakikolwiek patent amerykański wydany stronie trzeciej na dzień wejścia w życie; ani naruszać jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych lub tajemnic handlowych osób trzecich (łącznie zwanych „własnością intelektualną stanowiącą podstawę usług”). W przypadku, gdy zostanie złożony lub uzyskany nakaz sądowy przeciwko korzystaniu z własności intelektualnej stanowiącej podstawę usług lub naszym zdaniem będzie on prawdopodobnie poszukiwany lub uzyskany, według naszego uznania i na koszt (i) pozyskamy dla Ciebie i wskazanego przez Ciebie upoważnieni użytkownicy mają prawo do dalszego korzystania z Usług lub (ii) zastępowania lub modyfikowania Usług, tak aby ich użytkowanie nie naruszało praw, a jednocześnie były w stanie zasadniczo wykonywać tę samą funkcję. W przypadku, gdy podpunkty (i) i (ii) powyżej nie są komercyjnie wykonalne, możemy zakończyć świadczenie Usług i zwrócić wszelkie przedpłacone, ale niewykorzystane Opłaty za usługi. Nie będziemy zobowiązani do obrony ani ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub szkody na podstawie niniejszej sekcji 10.1, jeśli domniemane naruszenie wynika z lub w jakikolwiek sposób można je przypisać (i) jakiejkolwiek modyfikacji jakichkolwiek Usług przez użytkownika (lub którekolwiek z upoważnionych lub wyznaczeni użytkownicy) lub (ii) korzystanie z Usług w połączeniu z usługami i produktami, które nie są dostarczane przez CaseActive, gdyby takiego naruszenia można było uniknąć bez takiej modyfikacji lub kombinacji, lub (iii) zgodność z Twoimi projektami lub instrukcjami lub (iv) roszczenie, które nie precyzuje, że Usługi są przedmiotem roszczenia (każde „Roszczenie wyłączone”). Zobowiązania odszkodowawcze zawarte w niniejszym punkcie 10.1 pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.

10.2 Odszkodowanie za bezpieczeństwo danych i prywatność: Z zastrzeżeniem punktu 10.4 oraz w okresie subskrypcji usług, będziemy, na nasz koszt, bronić cię przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich, które wynikają z naszego rażącego zaniedbania w zapobieganiu nieautoryzowanemu dostępowi lub umyślne niewłaściwe postępowanie przy ujawnianiu danych osobowych klientów będących w naszym posiadaniu lub pod kontrolą. Odszkodowanie to nie będzie miało zastosowania w zakresie, w jakim takie roszczenie wynika z niedbalstwa lub umyślnego uchybienia lub działań przedstawicieli lub przedstawicieli, lub w zakresie, w jakim odpowiedzialność jest zrzeczona lub ograniczona przez którąkolwiek ze stron na podstawie Umowy. Zobowiązania odszkodowawcze określone w tej sekcji są uwarunkowane tym, że udowodnisz, że nasze rażące zaniedbanie lub umyślne przewinienie bezpośrednio i pośrednio doprowadziło do nieuprawnionego dostępu lub ujawnienia danych osobowych Twoich klientów będących w naszym posiadaniu lub pod kontrolą.

10.3 Twoje odszkodowanie: zgadzasz się na odszkodowanie, nieszkodliwość i obronę nas oraz wszystkich naszych pracowników, urzędników, dyrektorów i agentów przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, pozwami, postępowaniami, dochodzeniami, odszkodowaniami, kosztami, wydatkami, stratami i wszelkimi innymi zobowiązania (w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej, koszty sądowe i wydatki) wynikające lub związane z (i) korzystaniem z Usług z naruszeniem Umowy, (ii) Roszczeniem Wyłączonym, (iii) wszelkim faktycznym lub domniemanym naruszeniem przez Ciebie jakiegokolwiek oświadczenia, gwarancji, zobowiązania lub zobowiązania wynikającego z Umowy lub (iv) rażącego niedbalstwa lub działania umyślnego. Zobowiązania odszkodowawcze wynikające z niniejszego punktu 10.3 zachowają ważność po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.

10.4 Powiadomienie i współpraca: Zobowiązania strony zobowiązanej do rekompensaty wobec strony, której przysługuje rekompensata zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu 10 powyżej, są uwarunkowane (i) niezwłocznym pisemnym powiadomieniem strony zobowiązanej do rekompensaty, po zapoznaniu się z jakimkolwiek roszczeniem, w przypadku którego może być uprawniona do odszkodowania na podstawie Umowy ; (ii) w stosownym zakresie strona zabezpieczona zaprzestanie korzystania z reklamowanych Usług naruszających prawo po otrzymaniu powiadomienia o tym; (iii) strona, której przysługuje rekompensata, zezwalająca stronie zabezpieczającej na posiadanie wyłącznego prawa do kontrolowania obrony i rozstrzygania wszelkich takich roszczeń (pod warunkiem, że strona zobowiązana do rekompensaty nie może zaspokoić żadnego roszczenia bez zgody strony zabezpieczanej, chyba że ugoda bezwarunkowo zwalnia stronę zabezpieczaną z wszelkiej odpowiedzialności); (iv) strona, której przysługuje rekompensata, zapewniająca uzasadnioną pomoc stronie zobowiązanej do rekompensaty na koszt strony zobowiązanej do rekompensaty w obronie takiego roszczenia; (v) strona, której przysługuje rekompensata, nie zawrze żadnej ugody lub w inny sposób nie załatwi takiego roszczenia bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody lub wniosku strony zabezpieczającej; oraz (vi) przestrzeganie przez osobę, której przysługuje rekompensata, jakiejkolwiek ugody lub orzeczenia sądowego wydanego w związku z roszczeniem (w związku z przyszłym wykorzystaniem materiałów naruszających prawo). Strona, której przysługuje rekompensata, może uczestniczyć w obronie lub zaspokojeniu roszczenia z wybranym przez siebie adwokatem i na własny koszt.

10.5 Wyłączne zadośćuczynienie: niniejszy punkt 10 określa wyłączną odpowiedzialność strony odszkodowawczej i wyłączne zadośćuczynienie stronie przeciwnej wobec drugiej strony z tytułu jakichkolwiek roszczeń opisanych w tej sekcji.

11. Ograniczenie odpowiedzialności:

Z WYJĄTKIEM SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z NARUSZENIA PUNKTU 5.3 LUB 12, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU ŻADNA Z CAŁKOWITYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI STRONY NIE POWIODŁA SIĘ ANI ZWIĄZANEJ Z NINIEJSZEJ STRONY UŻYTKOWNIK ZA USŁUGI PODNOSZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ W CIĄGU JEDNEGO ROKU NATYCHMIAST PRZEDSTAWIAMY DATĘ PRZYCZYNĄ DZIAŁANIA POZA.

Z WYJĄTKIEM SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z NARUSZENIA PUNKTU 5.3 LUB 12, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU ŻADNA ZE STRON HERETO, JEJ LICENCJODAWCY LUB DOSTAWCY NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INNE STRONY ZA JAKIEKOLWIEK STRATY KOSZT ZAMÓWIENIA TOWARÓW LUB USŁUG SUBSTYTUTOWYCH LUB ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE LUB UBOCZNE, W KAŻDYM SPOSÓB SPOWODOWANE I WYNIKAJĄCE Z KAŻDEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI (W TYM NIELEGALNOŚCI), WYNIKAJĄCE Z UMOWY LUB WYNIKU WYKONANIA. JEGO ZOBOWIĄZANIA ZOSTAŁY ZAWIADOMIANE, JEŚLI TAKA STRONA NIE BYŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD.

PONIEWAŻ NIEKTÓRE PAŃSTWA / JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA, W TYM PRZYPADKU NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MUSI BYĆ OGRANICZONA DO MAKSYMALNEGO POZWOLENIA.

12. Dane osobowe i oświadczenie o ochronie prywatności:

Będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, zasad, przepisów i wytycznych dotyczących ochrony, gromadzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania informacji umożliwiających identyfikację (zgodnie z definicją poniżej) dowolnej osoby. Na stronie, na której zbierasz dane osobowe (`` Oświadczenie o ochronie prywatności ''), zamieścisz oświadczenie o ochronie prywatności, które jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, zasadami, regulacjami i wytycznymi oraz co najmniej powiadamia użytkowników o zebranych danych osobowych, w jaki sposób będzie używany i jak będzie zabezpieczony, a także określa metodę gromadzenia (pliki cookie, sygnalizatory WWW lub inne odpowiednie środki) oraz wykorzystanie informacji zebranych w związku z Usługami, uzyskanie uprzedniej świadomej zgody (opt-in) przed skorzystaniem z jakichkolwiek technologie śledzenia, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa. Takie Oświadczenie o ochronie prywatności obejmuje również informacje techniczne związane z gromadzeniem, przesyłaniem i przechowywaniem danych osobowych dostarczonych przez nas za pośrednictwem Usług. Jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych lub inne przepisy lub regulacje, poinformujesz strony trzecie, że przekazujesz nam swoje dane osobowe do przetwarzania i upewnisz się, że wszelkie wymagane strony trzecie wyraziły zgodę na takie ujawnienie i przetwarzanie. Zgadzasz się przestrzegać opisów i postanowień Oświadczenia o ochronie prywatności. `` Dane osobowe '' oznaczają wszelkie informacje, które można powiązać z dowolną osobą lub przypisać jej tożsamość, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane karty kredytowej, numer ubezpieczenia społecznego lub inne podobne szczegółowe informacje faktyczne, niezależnie od nośnik, na którym takie informacje są przechowywane (np. na papierze lub elektronicznie).

13. Różne:

13.1 Niezależne strony: Ty i CaseActive jesteście niezależnymi kontrahentami. Umowa nie tworzy żadnego wspólnego przedsięwzięcia, partnerstwa, agencji ani stosunku pracy między stronami. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zarządzanie swoimi pracownikami oraz za wszelkie rekompensaty, podatki, świadczenia i zobowiązania wobec swoich pracowników i każdego innego przedstawiciela lub usługodawcy. Ani ty, ani żaden z twoich pracowników, przedstawicieli lub usługodawców nie składasz żadnych oświadczeń, gwarancji ani gwarancji w stosunku do nas, umowy lub usług, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas na piśmie.

13.2 Przeniesienie: Ani Umowa, ani żadne z twoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy nie może zostać przeniesione lub przeniesione, z mocy prawa lub w inny sposób, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, chyba że zostanie przypisane następcy w interesie lub na podstawie połączenia, korporacyjnego reorganizacja lub sprzedaż lub przeniesienie całości lub zasadniczo wszystkich aktywów, o których poinformujesz nas co najmniej trzydzieści (30) dni przed zakończeniem transakcji. Przeniesienie przez Ciebie, oparte na jakichkolwiek innych okolicznościach, wymaga naszej uprzedniej zgody, której zgoda nie zostanie w nieuzasadniony sposób wstrzymana. Możemy swobodnie scedować niniejszą Umowę bez Twojej zgody. Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsza Umowa wiąże i zapewnia korzyści stronom, ich odpowiednim następcom i dozwolonym cesjonariuszom.

13.3 Siła wyższa: Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek opóźnienie, przerwanie lub inne niewykonanie w ramach Umowy z powodu działań niezależnych od strony odpowiedzialnej, ale tylko tak długo, jak długo utrzymują się takie warunki. Do zdarzeń siły wyższej należą między innymi: klęski żywiołowe (np. Błyskawice, trzęsienia ziemi, huragany, powodzie); wojny, zamieszki, działania terrorystyczne i zamieszki obywatelskie; działalność lokalnego przewoźnika giełdowego oraz inne działania stron trzecich; wybuchy i pożary; embarga, strajki i spory pracownicze; dekrety rządowe; awarie dostawców usług telekomunikacyjnych lub dostawców usług internetowych; awarie zewnętrznych dostawców, usługodawców lub sprzedawców; oraz wszelkie inne przyczyny poza uzasadnioną kontrolą strony.

13.4 Wybór prawa: Umowa i wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Wyoming, bez względu na zasady kolizyjne prawa. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane podlegają wyłącznej jurysdykcji i właściwości sądów stanowych i federalnych Wyoming w stanie Wyoming, a strony wyrażają zgodę na osobistą i wyłączną jurysdykcję tych sądów.

13.5 E-mail i powiadomienia: Użytkownik zgadza się ponadto, że możemy przekazywać wszelkie powiadomienia, oświadczenia i inne komunikaty za pośrednictwem poczty e-mail, poczty, usługi ekspresowej dostawy lub dostarczonej przez uznanego przewoźnika komercyjnego zaadresowanego na ostatnio wyznaczony adres w sprawie umowy. Jesteś odpowiedzialny za dostarczenie nam wszelkich zaktualizowanych informacji kontaktowych.

13.6 Brak zrzeczenia się; Skumulowane środki zaradcze: Brak lub opóźnienie przez którąkolwiek ze stron w wykonywaniu jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się tego prawa. Inne niż wyraźnie określone w niniejszym dokumencie, środki zaradcze przedstawione w niniejszym dokumencie stanowią dodatek do wszelkich innych środków prawnych strony lub na zasadzie słuszności.

13.7 Rozdzielność: Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za sprzeczne z prawem, postanowienie zostanie zmodyfikowane przez sąd i zinterpretowane w taki sposób, aby jak najlepiej zrealizować cele pierwotnego postanowienia w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostają w pełnej mocy.

13.8 Całość umowy: w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, niniejsza umowa, wraz z dokumentami wymienionymi w niniejszym dokumencie oraz wszystkimi formularzami zamówień i przepływami rejestracyjnymi, stanowi całość umowy między stronami co do jej przedmiotu i zastępuje wszystkie poprzednie i równoczesne umowy, propozycje lub oświadczenia, pisemne lub ustne, dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. Żadne oświadczenie, zobowiązanie lub obietnica nie będą przyjmowane ani dorozumiane na podstawie jakichkolwiek wypowiedzi lub pisemnych negocjacji między stronami przed zawarciem niniejszej Umowy, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie. Żadnej ze stron nie przysługuje żaden środek prawny w odniesieniu do jakiegokolwiek nieprawdziwego oświadczenia złożonego przez drugą stronę, na której opierała się ta strona przy zawieraniu niniejszej Umowy (chyba że takie nieprawdziwe oświadczenie zostało złożone w sposób oszukańczy) i że jedyne środki prawne strony w odniesieniu do jakiegokolwiek nieprawdziwego oświadczenia dotyczą naruszenie umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niniejsza umowa nie jest uzależniona od dostarczenia jakiejkolwiek przyszłej funkcjonalności lub funkcji, które nie zostały określone w niniejszym dokumencie lub w formularzu zamówienia, ani nie jest zależna od jakichkolwiek ustnych lub pisemnych, publicznych lub prywatnych komentarzy zgłoszonych przez nas w odniesieniu do przyszłej funkcjonalności lub funkcji dla Usług. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między postanowieniami niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług a jakimkolwiek formularzem zamówienia lub dodatkowymi warunkami świadczenia usług, warunki takiego formularza zamówienia lub dodatkowych warunków świadczenia usług mają pierwszeństwo w zakresie takiego konfliktu. Żadne warunki określone w zamówieniu zakupu ani w żadnej innej dokumentacji zamówienia nie zostaną włączone do żadnej części niniejszej Umowy ani stanowić jej części, a wszystkie takie warunki będą nieważne.

13.9 Eksport: Obie strony zgadzają się przestrzegać obowiązujących przepisów i rozporządzeń eksportowych i importowych USA. Nie zezwalasz swoim użytkownikom na dostęp do Usług lub korzystanie z nich z naruszeniem jakiegokolwiek embarga eksportowego, zakazu lub ograniczenia w USA.

13.10 Reklama: Nie możemy podać użytkownika jako użytkownika Usług bez Twojej pisemnej zgody.

13.11 Łącza do witryn osób trzecich: Usługi lub nasza witryna internetowa mogą zawierać łącza do witryn osób trzecich („Witryny połączone”). Witryny połączone nie są pod naszą kontrolą i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość żadnej Witryny połączonej, w tym między innymi za żadne łącze zawarte w Witrynie połączonej, ani za jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje Witryny połączonej lub Usługi świadczone za pośrednictwem Witryny połączonej. Udostępniamy te linki wyłącznie dla wygody, a umieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia przez nas strony ani żadnych powiązanych usług świadczonych przez tę witrynę.

13.12 Wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych i wiadomości SMS od CaseActive w celu dostarczania aktualizacji dotyczących Twojego zamówienia i/lub w celach marketingowych. Częstotliwość wiadomości zależy od Twojej aktywności. Możesz zrezygnować, odznaczając powiadomienia ze swojego konta lub usuwając swoje konto. Mogą obowiązywać opłaty za przesyłanie wiadomości i danych.